میزگرد صبا با عومل فیلم سینمایی «اینجا کسی نمی میرد»

میزگرد صبا با عومل فیلم سینمایی «اینجا کسی نمی میرد»

گفتگوی کامل را فردا در روزنامه صبا بخوانید.